Posts Tagged ‘orättvisor’

Dygnet innan….

oktober 27, 2009

Dags att packa. – Kläder, kostym till kongressfesten, tandborsten, 7,7 kg kongressmaterial, egna anteckningar, dator…

…och så en himla massa tankar i huvudet om hur kongressen borde sluta…

– tydliga ställningstaganden för  rättvisa, arbete, solidaritet och en välfärd för alla. Det är inte svårt att bli inspirerad, när Alliansen flera gånger i veckan så tydligt markerar sin politik för vi och de!
Stugan
Just nu förs en politik som tydligt fokuserar på att var och en av oss skall lösa alla våra behov själva. Det känns märkligt att se framför allt Centerpartiet svänga från ett parti som i hyfsad utsträckning stått på den lilla människans sida i kampen för hela landets överlevnad till ett parti som sittande i knäet på Moderaterna säljer ut den svenska välfärden.

Allt skall privatiseras – inte för människornas bästa, utan för privatiseringsiverns egen skull. Är Centerpartiet lurat. Har de inte förstått att 100 miljarder i sänkta skatter, istället skulle behövas inom välfärden ute i skolorna, på sjukhusen, i äldreomsorgen och på hälsocentralerna…

Inser de inte att en politik som tar statsbidrag från glesbygd och ger till storstad gör förlorare av alla, när människor flyttar, när bensinmackar läggs ned och butiken slår igen.

Att slå på de som redan ligger genom sänkta stöd till sjuka och arbetslösa rimmar illa med normal solidaritet.

Att sedan gå till val på ytterligare sänkta skatter, när kommuner och landsting måste varsla pga sjunkande skatteintäkter och förluster i statsbidrag måste tyda på att de missat något.

Under kongressen måste vi slå fast att en ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först!

Det måste vara en självklarhet att skattenivån i Sverige skall motsvara behovet för att säkra välfärdens långsiktiga finansiering – då duger det inte med ansvarslösa skattesänkningar för de som redan har god ekonomi…

För oss socialdemokrater måste ett skattesystem också bygga på rättvisa mellan lön, pension och annan ekonomisk ersättning.

Med det i tankarna, kan Kongressen debattera välfärdens innehåll och fördelning och sluta som en kongress som tagit fasta på ett politiskt innehåll som tar solidarisk utgångspunkt i framtiden!

Robert Uitto (S)

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , ,

Jämtlands län behöver en kraftsamling för utveckling

oktober 20, 2009

Just nu pekar siffrorna åt fel håll på de flesta områden och värst ser det just nu ut för de unga invånarna som riskerar att gå direkt ut i arbetslöshet efter studier eller varsel.

Sverige behöver en grundlig förändring i den nationella politiken, där det måste skapas förutsättningar för utveckling och överlevnad i hela landet. Det handlar inte om något slags biståndssystem, utan en förändrad regionalpolitisk inställning där utgångspunkten är en rättvis fördelning av de resurser som skapar likvärdiga förutsättningar i hela landet.
Vi behöver göra gemensamma kraftsamlingar på alla nivåer, där grunden måste vara en rättvis nationell politik.
RobertUitto2
Nuvarande skatteutjämningssystem bidar till att vårt landsting och våra kommuner i stora delar lämnar över resurser till redan starka regioner i södra Sverige. Det handlar också om att statsbidrag måste fördelas efter behov som tar utgångspunkt i åldersstruktur, gleshet, arbetsmarknadsläge osv och inte efter ren och skär befolkningssituation.

Också det nationella välfärdssystemet måste byggas på trygghet, så att människor vågar och känner hopp även i tuffa situationer av sjukdom eller arbetslöshet. Det får inte handla om att vi som redan har en bra ekonomisk situation ges ytterligare förbättringar av välfärden med sänkta skatter, medan människor i svårare situationer lämnas utanför dessa förbättringar. Rättvis fördelning är i grunden förutsättningen för en trovärdig gemensam kraftsamling, där stora lån till skattesänkningar inte är försvarbart i ett ekonomiskt svårt läge. Orättvisor skapar ingen motivation för deltagande i vårt läns utveckling.

Just nu måste alla krafter inriktas på att påverka den statliga nivån för att fördela fler resurser till vår infrastruktur för att garantera resande, transporter och goda förutsättningar för vårt näringsliv inom turism, tillverkning och service. Vi kan inte nöja oss med urvattnade förslag som inte ger oss pengar till vare sig förbättringar på våra viktigaste vägar i både nord/sydlig riktning och i öst/västlig.

Vi kan inte heller nöja oss med att satsningar på järnväg uteblir. Det samma gäller större satsningar som skapar arbete, där den uteblivna fängelseutbyggnaden och flytten av statliga arbetstillfällen söderut är oroande.

Det är i grunden en statlig fråga, men i nuläget handlar det givetvis om att vi i länet måste våga framföra våra synpunkter med gemensam kraft:
– Slut på flytt av statliga etableringar – Jämtlands län är väl lämpat för lokalisering av den arten
– Snabbt beslut kring byggstart av fängelset i Verksmon
– Rättvisare fördelning av medel till länets viktiga infrastruktur och kommunikationer
– Satsningar på järnväg för person och godstrafik
– Bättre regionalpolitisk utformning av utjämningssystem och statsbidrag.

Rättvis Välfärdspolitik, som inte bara gynnar de som redan har god ekonomi

På hemmaplan handlar det om att finna lösningar för tillväxt, där näringslivet tar ett större ansvar för unga som måste ges bra tillfällen till ett första arbete, en utbildningsplats i någon form eller större möjligheter att kombinera studier och yrkeslivserfarenhet. Detta ställer också stora krav på utbildarna och deras anpassningar av utbildningar och samarbete med länets företagare.

Också den offentliga sektorn behöver anpassa sin organisation för att klara sin del av ansvarstagandet och kunna ta del av de stödformer som erbjuds via staten, men också via EU-medel.

Kommuner, landsting och länsstyrelse kan tillsammans med näringsliv och den sociala ekonomin dra åt samma håll för att med gemensamma krafter och gemensamma mål mildra den negativa utvecklingen.

För det krävs en starkare nationell politik, en regional kraftsamling och ett trygghetssystem som utgår från rättvis fördelning .

Socialdemokraterna i Jämtlands län tar sitt ansvar, men vi behöver bli fler som vågar peka på den orättvisa fördelningen.

I höst tar vi avstamp för att forma en rättvis nationell politik på vår Socialdemokratiska partikongress. Utgångspunkten är som alltid rättvisa mellan människor, rättvisa mellan regioner och rättvis fördelning mellan nationerna.

Robert Uitto (S)
Landstingsråd och Ordförande i Rådet för Regional Utveckling

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , ,